The night and the daydreamer- Verploegen, Verhoeff & van der Westen

2002
Cover:The night and the daydreamer- Verploegen, Verhoeff & van der Westen

Angelo Verploegen- trumpet

Eric van der Westen – bass

Ed Verhoeff- guitars